Mycí stoly na míru

09. 4. 2021 11:42

Potřebujete mycí stůl, ale nemůžete najít ten s ideálními parametry? Mycí stůl Vám vyrobíme na míru.

Co ovlivňuje zdražování rozpouštědel?

07. 4. 2021 08:16

Zjednodušeně by se dalo říct, že hlavními důvody ke zvyšování cen rozpouštědel je doprava. Není to ale jediný důvod...

Nejen rozpouštědla... I vodu lze účinně recyklovat

22. 1. 2021 13:33

Znečištěnou vodu lze díky recyklačním zařízením používat opakovaně. Vhodným zařízením dosáhnete významnou úsporu a zároveň šetříte životní prostředí.

Víte, co to znamená, když zařízení lze používat v zóně 1?

17. 6. 2020 08:22

Zóna 1 označuje takový prostor, ve kterém i za normálního provozu může vzniknout výbušná plynná atmosféra. Podívejte se na podmínky a bližší informace o zóně 1.

Víte, jak se můžou likvidovat zbytky rozpouštědel?

09. 1. 2020 11:23

Při recyklaci rozpouštědel dostaneme jako výchozí produkt vydestilované čisté rozpouštědlo. Destilačním zbytkem jsou většinou zbytky nátěrových hmot. Ty se likvidují buď uložením na skládku nebo se spálí.

Víte, jak snadno se ovládá destilační zařízení?

18. 9. 2019 08:05

I když destilační zařízení vypadá složitě, jeho ovládání je velmi jednoduché. Podívejte se na krátké video a uvidíte, že nastavit destilák dokáže praktický každý.

Víte, co znamená zkratka ATEX?

05. 9. 2019 09:03

ATEX jsou směrnice Evropské unie o prodeji zařízení, které jsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX) a jejich uvádění do provozu.

Víte, jaký je rozdíl v destilaci zápalných a nezápalných rozpouštědel?

12. 7. 2019 12:36

Základním rozdílem v destilaci rozpouštědel je riziko požáru nebo výbuchu.

Co je destilační teplota a proč jí potřebujeme znát

17. 6. 2019 10:06

Destilační teplota nebo teplota varu je taková teplota, při které se kapalina za atmosférického tlaku (1013 hPa) mění na páru.

Víte, proč je důležité znát teplotní třídu rozpouštědla?

10. 5. 2019 08:02

Všechna zápalná rozpouštědla mají svou vlastní teplotu samovznícení. Aby se samovznícení zabránilo, tak teplota destilačního přístroje musí být nižší jak teplota samovznícení rozpouštědla.

Víte, jak se měří VOC v ovzduší?

10. 4. 2019 11:55

VOC (těkavé organické látky) se v emisích do ovzduší měří jako TOC (celkový organický uhlík) a to bez ohledu na to, z jakých konkrétních rozpouštědel emise pochází

Věděli jste, že od 1.1.2018 vstoupila v platnost vyhláška 472/2017 Sb.?

07. 3. 2019 12:06

Vyhláška nahrazuje původní vyhlášku 257/2012 Sb. o předcházením emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Úpravou se mění i zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Víte, co je organické rozpouštědlo?

31. 1. 2019 12:28

Je to jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně nebo ve směsi s jinými látkami (aniž by přitom prošla chemickou změnou), k rozpouštění surovin...

Novelizace zákona o ovzduší

23. 11. 2018 12:16

Věděli jste, že zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byl již 6x novelizován? Zásadní novelizace byla zákonem 369/2016 Sb.

Těkavé organické látky

26. 10. 2018 07:54

Víte, že těkavá organická látka (VOC) je jakákoli organická sloučenina nebo směs organických sloučenin (s výjimkou methanu), která při teplotě 20˚C má tlak par 0,01kPa nebo více nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití?

Povinnost nahlášení zdroje znečištění

27. 9. 2018 06:48

Víte, že zdroj znečištění musí být nahlášen, i když neprodukuje emise? Ohlašovatelem je provozovatel zdroje.

Opakovaná recyklace vám pomáhá šetřit

30. 8. 2018 07:40

Věděli jste, že nitroředidlo C6000 je možné recyklovat 5-6x? Recyklací tedy ušetříte nejen jednou....

Použití organických rozpouštědel

11. 7. 2018 10:12

...věděli jste, že do skupiny zdrojů „Použití organických rozpouštědel“ patří 24 druhů činností? Víte, které to jsou?

Zvyšování poplatků za znečišťování

08. 6. 2018 10:39

....věděli jste, že sazby poplatků za znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění se v letech 2016-2021 se více než ztrojnásobí? Recyklujte a šetřete ekologicky.

Přístroj DI 60 AX v provozu

06. 6. 2018 11:13

Destilační zařízení DI 60 AX o kapacitě 60 litrů jsme instalovali do společnosti, která vyrábí vojenskou techniku. Za 4 měsíce užívání získaly zpět již 2,5 tuny rozpouštědel.

Typy destilací

11. 1. 2018 13:17

Přístroje využívají jednoduchý princip destilace a oddělují těkavé látky (rozpouštědla, ředidla) od netěkavých látek (pryskyřice, laky, barviva, lepidla) nebo od málo těkavých látek (oleje, tiskové barvy atd.).

Jak vybrat vhodný přístroj?

28. 10. 2017 06:58

Volba destilačního přístroje, jeho umístění a řízení provozu závisí na vlastnostech zpracovávaných produktů. Potřebujete poradit? Kontaktujte nás.

Názvosloví

30. 9. 2017 13:16

Několik základních informací stěžejních při výběru přístroje.

Renáta Sabolová

Ing. Michaela Pospíšilová