Názvosloví

Několik základních informací stěžejních při výběru přístroje.

 

Rozpouštědla - Jsou kapaliny, které bez chemické reakce rozpouštějí jiné látky a vytvářejí roztok.

Ředidlo - Směs rozpouštědel.

Teplota varu - Neboli destilační teplota je teplota, při které se kapalina za atmosférického tlaku mění na páru. Rozpouštědlo vře při pevné a konstantní teplotě. Směs rozpouštědel vře v rámci teplotního intervalu.

Teplota samovznícení - Je minimální teplota, při které se může směs rozpouštědla a vzduchu spontánně vznítit a hoření může proběhnout i bez vnějšího přívodu tepla.

 

Volba destilačního přístroje, jeho umístění a řízení provozu závisejí na vlastnostech zpracovávaných produktů (chemicko-fyzikální vlastnosti, bod vzplanutí, teplota varu, teplota samovznícení, destilační teplota).

Destilace nezápalných rozpouštědel s sebou nepřináší žádné riziko požáru nebo výbuchu. Napájení elektrickým proudem a elektrické součásti přístroje mohou proto být v jednoduchém provedení bez ochrany proti výbuchu (IP44).

Destilace zápalných rozpouštědel může vést k nebezpečí požáru nebo ke vzniku vysoce výbušného ovzduší; z toho důvodu je potřeba učinit všechna nezbytná bezpečnostní opatření proti požáru a výbuchu. Rizikové okolí, místo umístění přístroje a provedení spínací skříňky je třeba určit s maximální svědomitostí.

 

Neexistuje žádná chemická příloha pro každý typ rozpouštědla nebo ředidla! Je proto nutná přesná znalost chemicko-fyzikálních vlastností produktů, za kterou nese zodpovědnost provozovatel!