Víte, co to znamená, když zařízení lze používat v zóně 1?

Označení zón je závislé na prostředí, ve kterém se nachází konkrétní zařízení, a to z hlediska vyskytujících se nebezpečných látek (např. plyny nebo prach). Zóna 1 označuje takový prostor, ve kterém i za normálního provozu může vzniknout výbušná plynná atmosféra. 

Destilační přístroje, která jsou určené pro recyklaci zápalných rozpouštědel jsou elektrická zařízení s ochranou proti výbuchu a jsou vhodná pro použití v "zóně 1". 

Protože neexistuje žádné chemické zařízení, které by bylo možné používat pro libovolné rozpouštědlo, musí nést každý přístroj označení, které udává informaci o stupni ochrany elektrické instalace a seznam chemických produktů, které lze takto zpracovávat.   

 

Podmínky pro umístění v zóně 1

 • Destilační přístroje je nutné instalovat podle pokynů návodu k používání. Především je třeba umístit destilační přístroje tak, aby bylo k dispozici dostatek místa pro každodenní práce i pro údržbu.
 • Pokud nejsou destilační zařízení instalována venku, smějí být umístěna pouze v prostorech chráněných proti požáru a musejí disponovat dostatečným přirozeným větráním, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečných směsí plynů, par a vzduchu. 
 • Místnostmi s dostatečným přirozeným větráním se zpravidla rozumějí místnosti ležící nad zemí, s neuzavíratelnými otvory vedoucími přímo do volného prostoru, z nichž alespoň jeden se musí nacházet těsně nad úrovní země. Velikost každého vzduchového otvoru má činit minimálně 20 cm2 na každý m2 podlahové plochy.
 • Místnostmi a zónami s dostatečným umělým větráním se zpravidla rozumějí místnosti, v nichž výkon ventilátoru s odsávacími místy těsně nad zemí zajistí desetinásobnou výměnu vzduchu za hodinu. 
 • Vyústění odvětrávacích kanálů musejí vést do volného prostoru, aby vystupující páry nemohly představovat žádné nebezpečí. 
 • Při umělém přívodu vzduchu je třeba dávat pozor na úplné provětrání místnosti. 
 • Sací ventilátory a jejich motory nesmějí způsobovat tvorbu jisker, pokud se nacházejí v oblastech ohrožených výbuchem nebo v odvětrávacích kanálech. 
 • Je třeba zabránit tomu, aby se případně uniklé kapaliny dostaly do sousedních místností, odtoků (kanalizace) nebo ven. Tuto podmínku lze dodržet postavením přístroje na místo s ochrannou stěnou pro zachycení náhodně vyteklého rozpouštědla, vysokou cca 60 mm. 
 • Podlahová krytina resp. dlažba pod destilačními přístroji musí být dostatečně odolná vůči mechanickým a chemickým vlivům. 
 • Je třeba pamatovat na odtok spojený s nádrží, kde se může následně zachycovat kapalina.
 • Vždy musí být zajištěna úniková cesta. Únikové cesty musejí být koncipovány a uspořádány tak, aby byly vždy bezpečně a rychle dosažitelné. Musejí buď vést přímo do volného prostoru, nebo dle požární ochrany přes chodby a schodiště. 
 • Na účelných místech je nutné připravit v dostatečném počtu vhodná hasicí zařízení. Za vhodná hasicí zařízení jsou považována mobilní nebo pevná zařízení. 
 • Ve vzdálenosti do 7 m musí být umístěn hasicí přístroj. Hasicí přístroje musejí být vybaveny pro požáry typu B a C. 
 • Na nebezpečí požáru je třeba upozornit vhodnými informačními štítky. 
 • Je-li zařízení umístěno ve venkovním prostoru, je nutné jej chránit proti počasí přístřeškem. Destilační přístroje je třeba instalovat tak, aby mohl vzduch volně cirkulovat. 

 

UPOZORNĚNÍ: Uvedená ustanovení se mohou se odchylovat od platných norem nebo mohou být patřičně doplněny. Z toho důvodu je doporučeno poradit se za účelem prověření a / nebo doplnění platných ustanovení s příslušným úřadem.