Možnosti použití a umístění

Možnosti použití

Recyklace rozpouštědel

Destilační přístroje umožňují recyklaci a opětovné použití rozpouštědel, která se používají pro čištění a odmašťování v nejrůznějších oblastech. Využitím jednoduchého principu destilace je znečištěné rozpouštědlo očištěno od pryskyřic, pigmentů, laků, olejů atd.

Zbytky z destilace se usazují na dně kotle (fóliového sáčku) a po ukončení destilace mohou být bez problémů odstraněny. Čisté rozpouštědlo se zachytává v nádrži a opětovně se používá.

Funkční princip

Znečištěná rozpouštědla jsou zahřívána a odpařována v kotli z ušlechtilé oceli. Rovnoměrný ohřev probíhá pomocí pláště tvořeného teplonosným olejem, který je zahříván jedním nebo více topnými odpory.

Destilace a chlazení jsou řízeny regulačním termostatem a elektrickými spínacími hodinami.

Výpary z rozpouštědla se dostanou sběrným parním potrubím do chladiče a kondenzují.

Destilát je zachycován v kanystru a lze jej ihned znovu použít.

Obsluha

Destilační cyklus probíhá automaticky. Obsluha je omezena na plnění a odstraňování zbytků.

Bezpečnost

Destilační přístroje normálně pracují s atmosférickým tlakem. Při vzestupu teploty výpadkem chladicího zařízení nebo regulačního termostatu se proces destilace okamžitě automaticky přeruší.

Všechny přístroje a zařízení jsou konstruovány podle evropských norem, např. Atex 95 (Směrnice 94/9 ES).

Všechny přístroje nesou označení CE.

Účinnost

V závislosti na stupni znečištění je zpětně získáno až 97% podílu rozpouštědla.

Náklady

Výhodná cena a nízké provozní náklady zajišťují rychlou amortizaci. 

Oblasti použití 

 • mechanika
 • elektronika
 • chemie
 • farmaceutický průmysl
 • průmysl pro zpracování barev, laků, pryskyřic a plastů
 • kožedělný a nábytkářský průmysl
 • grafický průmysl

      

Umístění destilačního zařízení

Místo instalace zařízení

Instalace se provádí podle pokynů návodu k použití. Některá pravidla se mohou odchylovat od norem platných v příslušné zemi a v dané společnosti, proto je dobré konsultovat toto umístění s příslušným úřadem. 

 • dostatek místa pro každodenní práci i údržbu
 • zařízení smějí být umístěny uvnitř i venku, ale pouze v prostorách chráněných proti požáru a musí disponovat dostatečným přirozeným větráním, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečných směsí plynů, par a vzduchu
 • při umělém přívodu vzduchu pomocí ventilátorů je třeba dávat pozor na úplné provětrání místnosti
 • podlahy a dlažby musí být odolné vůči chemickým a mechanickým vlivům
 • zajištění únikové cesty
 • hasící přístroj
 • zařízení je třeba umístit v záchytné nádrži s objemem minimálně ve velikosti kapacity zařízení
 • přípojka elektrické energie musí být v blízkosti, ale mimo nebezpečnou zónu
 • zařízení musí být uzemněno

 

Pokyny pro zaměstnance

Pracovníci, kteří obsluhují destilační zařízení by měli dodržovat následující pokyny:

 • neotvírat zařízení, pokud je v běhu a pokud není teplota nižší než 50 oC
 • neobsluhovat zařízení, pokud nebyli řádně proškoleni
 • neobsluhovat zařízení bez znalosti návodu k použití
 • oděv obsluhy musí být antistatický
 • je zakázáno kouřit v blízkosti zařízení a manipulovat s otevřeným ohněm
 • dodržovat bezpečnostní opatření