Typy destilací a teplotní charakteristiky rozpouštědel

 

Typy destilací

Přístroje využívají jednoduchého principu destilace a oddělují těkavé látky (rozpouštědla, ředidla) od netěkavých látek (pryskyřice, laky, barviva, lepidla) nebo od málo těkavých látek (oleje, tiskové barvy atd.).

Směs rozpouštědla a nečistot se v pevném kotli uvede do varu pomocí meziprostoru, naplněného teplonosným olejem, který je ohříván elektrickými topnými tyčemi. Vzniklé páry rozpouštědla jsou odváděny do chladicí serpentiny, chlazené dle modelu pomocí vzduchu nebo vody, a zde jsou znovu zkapalněny; zkondenzované rozpouštědlo je zachycováno v odpovídajících nádržích.

a) destilace při atmosférickém tlaku

Běžná rozpouštědla se destilují při atmosférickém tlaku 760 mmHg. Při atmosférickém tlaku se destilují rozpouštědla s nízkou teplotou varu, rozpouštědla, která při destilaci pění a všechna rozpouštědla s teplotou varu 40-160 oC.

 

b) destilace vakuová

Při snížení tlaku se u každé látky sníží teplota varu, při tlaku 150-200m mHg se teplota sníží o 30-40%. Destilace ve vakuu se používá při destilaci rozpouštědel s teplotou varu vyšší než 170 oC, povinně při teplotě varu nad 200 oC. Ale také u látek, jejich destilační teplota je blízko teploty samovznícení. A také v případě, že se nečistoty při atmosférickém tlaku rozkládají či karbonizují (uhelnatí).

 

c) destilace při atmosférickém tlaku+destilace vakuová

Tento typ destilace se používá v případě, že se destilované rozpouštědlo skládá z nízkovroucích a vysokovroucích látek (např. 56 oC a 200 oC)

Destilační zbytky jsou koncentrovaným roztokem nečistot a rozpouštědla. Zbytky jsou odpady, které se odstraňují podle platných legislativních předpisů. 

 

Teplotní charakteristiky rozpouštědel

Pro bezpečný provoz destilačního přístroje je předpokladem přesná znalost chemicko-fyzikálních vlastností zpracovávaných produktů. Jejich zanedbání může vést ke zvýšenému nebezpečí výbuchu a požáru.

Každá taková chemická látka má dva důležité parametry, které ovlivňují výběr destilačního zařízení: 

  • teplota varu

  • teplota samovznícení

 

Teplota varu neboli destilační teplota je teplota, při které se kapalina za atmosférického tlaku (1013 hPa) mění na páru.

Normálně vře rozpouštědlo při pevné a konstantní teplotě. Směs rozpouštědel (ředidlo) vře v rámci teplotního intervalu. Znečištěné rozpouštědlo vře s ohledem na typ a stupeň znečištění při vyšší teplotě. Je třeba zdůraznit, že teplota varu zůstává nezměněna nezávisle na topné teplotě. Čím je teplotní rozdíl mezi teplonosným olejem a teplotou vařící látky větší, tím vyšší je rychlost procesu.

Při nastavování parametrů procesu se pracovní teplota normálně nastavuje o 30-40°C vyšší, než je bod varu rozpouštědla nebo nejvyšší bod varu směsi. 

 

Teplota samovznícení je definována jako minimální teplota, při které se může směs rozpouštědla a vzduchu spontánně vznítit a hoření může proběhnout i bez vnějšího přívodu tepla.

Aby se zabránilo samovznícení, je zřejmé, že povrchová teplota destilačního přístroje musí ležet pod teplotou samovznícení rozpouštědla.

 

Tyto teploty se dělí do skupin nebo "TEPLOTNÍCH TŘÍD".

 

RozpouštědloDestilační teplota °CTeplotní třídaTeplota samovznícení °C
Butylacetát128T2370
Etylacetát79T2427
Amylacetát125 - 155T2375
Isopropylacetát89T2460
Methylglykolacetát58T2475
Methylglykolacetát137 - 152T2380
Aceton56T2535
Isobutylalkohol111T2430
Isopropylalkohol83T2400
sek. Butylalkohol101T2390
n-Propylalkohol98T2371
Amylacetát126 - 155T2375
Benzen80T1560
Butanol n.118T2366
2 - butanon80T1530
Butyl Carbitol234*T3228
Butylcelosolv173*T3239
Butylcelosolvacetát192*T3280
Butyldiglykol234*T3228
Karbinol65T2385
Celosolv143T3235
Celosolvacetát156T2377
Cyklohexan81T3260
Cyklohexanol162T3300
Cyklohexanon155T2419
Dichloretan84T2412
1,2-Dichlorpropan56T1555
Dimetylformamid (DMF)153T2445
Hexametylen81T3260
n - Hexan70T3240
Etylbenzen136T1466
Etylglykolacetát156T2377
sim-Etylénchlorid84T2412
Isobutylacetát119T2420
Isopropanol83T2400
Metylacetát58T1475
Isopropylglykol143T2345
Metylcelosolv124T3285
Metylcelosolvacetát156T2377
M. E. K. (Metyletylketon)80T1530
M. I. B. K. (Metylisobutylketon)117T1459
n - Oktan126T3220
n - Oktan138T2327
n - Propanol98T2371
White Spirit (lakový benzín)150 - 190*T3254
Terpentýn152 - 170*T3250
Nafta A - lehká frakce130 - 165*T3245
Nafta B - těžká frakce150 - 220*T3250
Styren 146T2490
Toluen111T1535
Xylen140T1525

* nutno destilovat ve vakuu