Rozdíl v destilaci zápalných a nezápalných rozpouštědel

Destilace nezápalných rozpouštědel s sebou nepřináší žádné riziko požáru nebo výbuchu. Napájení elektrickým proudem a elektrické součásti přístroje mohou proto být v jednoduchém provedení bez ochrany proti výbuchu (IP44). 

Destilace zápalných rozpouštědel může vést k nebezpečí požáru nebo ke vzniku vysoce výbušného ovzduší; z toho důvodu je potřeba učinit všechna nezbytná bezpečnostní opatření proti požáru a výbuchu. Rizikové okolí, místo umístění přístroje a provedení spínací skříňky je proto třeba určit s maximální svědomitostí. Požadujte po dodavatelích bezpečnostní listy s potřebnými údaji a provádějte destilaci se zřetelem na všechny údaje a se zvláštní pozorností věnovanou teplotám samovznícení.